Gratis demo bij jouw sportclub op aanvraag
We helpen je graag: (+32) 03 4344272
Wij bezorgen het belijningsmateriaal bij u persoonlijk

Verkoopsvoorwaarden

De prijzen op de webshop en catalogus van FOOTLINE BVBA zijn BTW inclusief. De prijzen zonder BTW kunnen ook worden geraadpleegd. Alle artikelen worden geleverd volgens beschikbaarheid. Prijzen en kortingen worden enkel indicatief meegedeeld en kunnen op elk moment veranderen.

Betalingsvoorwaarden: alle verkopen en facturen zijn contant betaalbaar, tenzij andersluidende voorafgaandelijke schriftelijke overéénkomst welke vermeld is. Elke betaling na vervaldag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verhoging, bij wijze van schadevergoeding, mee van 15% van de factuur, met een minimum van 50 € - onverminderd een verwijlintrest van 2 % per maand op het achterstallige bedrag. Eventuele klachten dienen ons binnen de 5 dagen na levering te bereiken. Verzendingen per post gebeuren steeds op risico van de klant. In geval van geschil is enkel de rechtbank van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van Footline bvba bevoegd.

Vermelde transportprijzen zijn enkel geldig voor Belgïe. Herroepingsrecht bij online aankopen: De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen veertien kalenderdagen die volgt op de factuurdatum. De consument hoeft enkel de kosten te dragen voor het terugsturen van de goederen.

Contactgegevens: FOOTLINE BVBA, Schoondonkweg 18/8, B-2830 Willebroek. Tel. +32(0)3 4344272 GSM +32 (0)475-450222 of info@footline.be BTW-Nr. BE0550.984.051


Les prix indiqués sur le webshop et dans le catalogue de FOOTLINE s’entendent T.V.A. comprise. Les prix hors T.V.A. peuvent également être consultés. Tous les articles sont livrés selon la disponibilité. Les prix et les remises communiqués revêtent uniquement un caractère indicatif et peuvent être changés à tout moment..

Conditions de vente: toutes les ventes et les factures sont payables au comptant, sauf disposition contractuelle contraire par écrit et mentionné. Tout paiement, après la date d’échéance, entraîne à titre d'indemnisation de plein droit et sans mise au démeure au préalable, une augmentation de 15% de la facture, avec un minimum de 50€, sans préjudice des intérêts de retard de 2% à titre d'indemnisation pour le montant en souffrance. Toute plainte éventuelle doit être en notre possession endéans les 5 jours après la livraison. Les prix de transport s'applique uniquement pour la Belgique. Les expéditions par la poste se font toujours aux risques du client. En cas de litige, seul le tribunal de l’arrondissement où se trouve le siège social de FOOTLINE SPRL est compétent..

Droit de rétractation en cas d’achat online. Le consommateur a le droit de signaler à la société, dans les 14 jours calendriers après la date de la facture, qu’il renonce à l’achat, sans paiement d’une amende en sans obligation de donner une motivation. Seulement les coûts engendrés pour le renvoi de biens sont à charge du consommateur..

Coordonnées : FOOTLINE BVBA, Schoondonkweg 18/8, 2830 Willebroek. Tél.+32 (0)47545022 ou info@footline.be. TVA BE0550.984.051